Updates Catalog

Các quốc gia tạm ngưng vận chuyển

Cập nhật danh sách các quốc gia tạm ngưng vận chuyển do Covid-19


Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch vụ vận chuyển hàng hoá đến một số quốc gia đã tạm ngưng, đặc biệt là các quốc gia ở châu Á. Dưới đây là danh sách quốc gia đang tạm ngưng vận chuyển:

 • Cayman Islands

 • Dominica

 • French Guiana

 • Guadalupe

 • Honduras

 • Iran

 • Libya

 • Martinique

 • Mauritius

 • Myanmar

 • New Caledonia

 • Nicaragua

 • Reunion

 • Somalia

 • Sudan

 • Trinidad and Tobago

 • Turkmenistan

 • Yemen

 • Chile

 • Argentina

 • Bermuda

 • Botswana

 • Brunei Darussalam

 • Chad

 • Eswatini

 • Laos

 • Lesotho

 • Mongolia

 • Samoa

 • Seychelles

 • South Sudan

 • St. Pierre and Miquelon

 • Tajikistan

 • Timor-Leste

 • China

Published 7/12/2021