Support Quản lí đơn hàng

Quản lí đơn hàng trên Dreamship Order dashboard

Theo dõi đơn hàng của bạn dễ dàng hơn cùng Dreamship order dashboard


Để giúp khách hàng của Dreamship quản lý và theo dõi đơn hàng dễ dàng hơn, team đã cập nhật tính năng Filter (Tạo bộ lọc) trong phần Order - Đơn hàng. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra những đơn hàng bị sai địa chỉ, lỗi thiết kế, v.v và xử lý nhanh chóng, tránh tình trạng gửi hàng đi quá muộn.Thay vì phải tìm thông tin từng đơn hàng, từ nay bạn có thể chọn lọc nhiều đơn hàng cùng lúc dựa trên:

 1. Order status: Trạng thái đơn hàng

 2. Rejected status: lý do từ chối đơn hàng

 3. Shop name (cửa hàng): Trong trường hợp bạn có nhiều shop khác nhau kết với app.

 4. Payment status: tình trạng thanh toán

 5. Issue status: trạng thái xử lí ticket order (nếu có)

Trạng thái đơn hàng (Order status) sẽ được phân loại như sau:

 • Submitted: đơn hàng của bạn đã được gửi lên hệ thống. Trong vòng 1h sau khi submitted, bạn vẫn có thể huỷ đơn hàng (cancel order) nếu muốn.

 • Accepted: nhà in đã nhận đơn hàng của bạn. Sau khi chuyển sang trạng thái này, đơn hàng sẽ không huỷ hay thay được nữa.

 • Rejected: đơn hàng bị từ chối. Thường xảy ra với các trường hợp sai địa chỉ, thiếu design, lỗi SKU. (Tham khảo lí do gf đơn hàng từ chối và cách khắc phục ở )

 • Partially fulfilled: đã hoàn thành in & 1 phần đơn hàng (đối với các đơn hàng có từ 2 sản loại phẩm trở lên).

 • Fulfilled: đã in & ip toàn bộ đơn

 • Cancelled: đơn hàng đã bị huỷ.

Bạn có thể xem tổng quan số lượng order phân loại theo trạng thái (có thể filter theo khoảng thời gian) hoặc Export để lấy toàn bộ data order.