Support Quản lí đơn hàng

Auto Rejection - Quản lý giá shipping

Đơn hàng sẽ tự động bị reject nếu giá shipping vượt ngưỡng mong muốn của bạn.


Tính năng Auto Rejection nhằm giúp người dùng dễ dàng quản trị mức giá shipping phải trả (tham khảo giá shipping của từng khu vực & quốc gia tại đây, hoặc tại catalog của từng sản phẩm, phần "View US details" và "View Country details").

Khi bật tính năng Auto Rejection, đơn hàång sẽ tự động bị từ chối (reject) nếu giá shipping của đơn hàng đó vượt ngưỡng shipping tối đa mong muốn mà bạn đã lựa chọn (đơn hàng sẽ ở trạng thái "Rejected" với lý do "Auto rejected").

Cách cài đặt Auto Reject:

  • Để bật/tắt tính năng Auto Rejection và cài đặt mức giá shipping tối đa mong muốn, vào phần Settings >> Order Preferences >> Auto Rejection. Disable để tắt, Enable để bật.

  • Cài đặt ngưỡng giá shipping bạn muốn review lại đơn hàng (hệ thống đang tự động set mức $35)

fc1af55a-6f13-4b6c-b863-b556ceb736f9

Lưu ý: Bạn có thể hủy lệnh reject đơn hàng bằng cách chọn "Override Auto Reject". Đơn hàng sẽ được submit lại và xử lý bình thường.

Screenshot at Aug 15 20-48-53